Prawo

Dz. U. Nr 99 poz. 665 Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw
Regulacja prawna określająca kontrole okresowe instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Przeglądy urządzeń wod-kan tj. np. separatory substancji ropopochodnych winny być wykonywane co 6 miesięcy – do 30 maja i do 30 listopada – każdego roku.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070990665

Dz.U. 2002 nr 212 poz. 1799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Regulacja prawna określająca dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022121799

Dz. U. Nr 62, poz. 627: Ustawa Prawo ochrony środowiska
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627