Substancje ropopochode

Przeznaczenie

Separatory te stosuje się do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i poprocesowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi (np. parkingi dla samochodów).

Zasada działania

Ścieki przepływając przez separator zostają w sposób mechaniczny separowane (sedymentacja i flotacja). Oleje i emulsje zostają na powierzchni, a pozostałe ścieki odprowadzane są do kanalizacji. Aby przyśpieszyć zjawisko separacji stosuje się pakiety koalescencyjne (do łączenia drobnych kropel oleju w większe).

Norma PN-EN 858:2005 dzieli separatory na dwie grupy:

Klasa Iseparatory koalescencyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi być poniżej 5 mg/l

Klasa IIseparatory grawitacyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi kształtować się poniżej 100 mg/l

Dobór separatora

Dobór urządzenia sprowadza się do określenia jego wielkości nominalnej. Wielkość ta określa maksymalny przepływ ścieków deszczowych i/lub procesowych, dla których zostanie dotrzymana zakładana redukcja stężeń substancji ropopochodnych na odpływie z separatora.

NS = (Qr + fx Qs) • fd

gdzie:

NS – wielkość nominalna,
Qr – nominalny przepływ ścieków deszczowych w l/s,
Qs – maksymalny przepływ ścieków procesowych w l/s,
fd – współczynnik gęstości,
fx – współczynnik utrudnienia separacji.
Dokładne wyjaśnienie jak należy przyjmować poszczególne współczynniki można znaleźć we wspomnianej normie PN-EN 858:2005.

Separatory firmy Navotech: