Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczu instaluje się w miejscach ich nadmiernego powstawania np. w restauracjach, punktach zbiorowego żywienia, obieralniach, w zakładach przetwórstwa spożywczego itd.

Do separatorów tłuszczu nie można wprowadzać olejów mineralnych, fekaliów oraz wód deszczowych.

Zasada działania

W urządzeniach oddzielających tłuszcze wykorzystano różnice gęstości tłuszczy i wody. Właściwa komora separacji tłuszczy jest poprzedzona osadnikiem szlamowym. Ścieki przez króciec wlotowy i deflektor wprowadzane są do wydzielonej komory szlamowej, gdzie następuje wytrącenie i sedymentacja części stałych. W komorze separacji zmniejsza się prędkość przepływu. Wydłużony czas zatrzymania powoduje flotację oleju oraz schłodzenie, zestalenie i flotację tłuszczy. Ścieki oczyszczone prowadzone są w dolnej części separatora do króćca odpływowego.

Budowa

Zbiornik separatora – dwuścienny, wykonany na bazie spiralnych poprzecznie żebrowanych rur strukturalnych PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej min. SN4 (SN4 – SN8). Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego wykonane są z polietylenu i/lub stali nierdzewnej. Wewnętrzna przegroda o szerokiej krawędzi przelewowej zapobiega wzrostowi przepływów przy przejściu ścieku z przedziału szlamowego do przedziału separacji tłuszczu. Separator wyposażony jest standardowo w układ opróżniający ułatwiający eksploatację i zapewniający możliwość pełnej obsługi z poziomu terenu.