Separatory

Separatory przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, placów postojowych, manewrowych, ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów, ścieków powstałych w restauracjach, punktach zbiorowego żywienia, w zakładach przetwórstwa mięsnego, spożywczego oraz ścieków pochodzących z miejsc obróbki warzyw. W separatorze zatrzymywane są zawiesiny mineralne takie jak np. piaski, błoto, popioły oraz substancje ropopochodne, tłuszcze i skrobię. Zależnie od typu separatora przeznaczone są do zabudowy w terenach zielonych, ciągach komunikacyjnych lub do zabudowy wolnostojącej.

ZASADA DZIAŁANIA SEPARATORA

Separatory są urządzeniami przepływowymi (poza szczególnymi przypadkami). W części osadnika zachodzi sedymentacja zawiesiny mineralnej, piasku i błota (dla separatorów z osadnikiem). W komorze separacji oprócz działania sił ciężkości wykorzystano fizyczne procesy adsorpcji i koalescencji (separatory substancji ropopochodnych). Drobiny oleju nawarstwiają się na powierzchni komórkowych struktur wkładu koalescencyjnego (adsorpcja), gdzie łączą się w coraz większe aglomeraty (koalescencja) i migrują na powierzchnię, tworząc film olejowy.

BUDOWA SEPARATORA

Polietylenowe zbiorniki separatorów w kształcie walca o osi pionowej – wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie strukturalnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN4÷SN8 (opcjonalne wykonanie z jednościennych płyt PE-HD). Proponowane separatory są łatwe w montażu (najmniejsze urządzenia z typoszeregu nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych) i obojętne dla środowiska naturalnego. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej.

Żelbetowe zbiorniki separatorów w kształcie monolitycznego walca o osi pionowej lub o kształcie prostopadłościennym – wykonane są na bazie betonu klasy B-45 zabezpieczonego na zewnątrz i wewnątrz specjalnymi powłokami ochronnymi. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. Do głębokości 6 m p.p.t. posadowienie żelbetowych separatorów w gruntach nośnych nie wymaga obliczeń. W przypadku występowania wód gruntowych i/lub gruntów nienośnych wymagane jest sprawdzenie stateczności.

Poliestrowo- szklane zbiorniki separatorów w kształcie walca o osi poziomej wykonane są z tworzywa sztucznegolaminatów poliestrowo szklanych (ang. GRP). Zbiorniki standardowo pokryte są nienasyconą żywicą poliestrową lub epoksydową w przypadku posadowienia w terenie zielonym. Kompozyt żywic poliestrowych wzmocniony włóknem szklanym chroni powierzchnię zbiornika przed warunkami atmosferycznymi, gazami środowiska hermetyzowanego i agresywnymi substancjami chemicznymi. Materiał charakteryzuje się dużo większą od stali wytrzymałością właściwą.

Stalowe zbiorniki separatorów wykonane są ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej specjalną powłoką ochronną na bazie chemoutwardzalnych żywic odpornych na korozje i działanie agresywnych substancji. Elementy wyposażenia wewnętrznego wykonane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. Otwory rewizyjne zbiorników przystosowane do zabudowy kręgami betonowymi lub systemowymi studzienkami włazowymi.

Opcjonalnie zapewniamy inny zakres stosowanych materiałów: PP, stal kwasoodporna, beton.

EFEKT EKOLOGICZNY

Wielkości wskaźników w ściekach oczyszczonych, wychodzących z układu technologicznego separatorów firmy NAVOTECH, są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24-lipca-2006 Dz.U. Nr 137, poz. 984 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

W urządzeniach z by-passem wewnętrznym jest on wykonany zgodnie z wytycznymi Dz.U. 137 poz. 984 z 24-07-2006, tak by przepływy burzowe nie przeciążały urządzenia czyszczącego – zapobiega to efektowi wypłukiwania zgromadzonych zanieczyszczeń podczas turbulentnych napływów burzowych.

PODZIAŁ SEPARATORÓW

Ze względu na zastosowanie (separację określonej substancji) separatory dzielimy na:

NORMY PRAWNE:

Separatory projektowane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858 -1:2005/A1:2007 „Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) – Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością” oraz DIN1999.

Średnie stężenia podstawowych zanieczyszczeń w ściekach opadowych zakładane są wg. normy PN-S-02204 „Drogi samochodowe- Odwodnienie dróg”.

Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dz. U. 02.212.1799Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.